Toán

Đề thi có đáp án Toán 6 kỳ thi cuối năm học 2018: Tính giá trị các biểu thức (15-05-2018 06:31 PM)

Tiếp tục tổng hợp đề toán cho các bạn tham khảo, Đề thi môn toán 6 này gồm 5 câu và có đáp án, thời gian 90 phút của phòng GD&ĐT An Lão (Hải Phòng) năm 2018. Bài1: (2,5đ) a) Rút gọn các phân số sau: 27/33; -25/-625; 2/-50; -9/225 b) Tìm cặp phân số bằng nhau trong các phân số trên ở câu a c) So sánh phân số lớn nhất...

Đề Thi 15 (10-10-2014 02:18 PM)

Đề Thi 14 (10-10-2014 02:16 PM)

Đề Thi 13 (10-10-2014 02:16 PM)

Đề Thi 12 (10-10-2014 02:16 PM)

Đề Thi 11 (10-10-2014 02:15 PM)

Đề Thi 10 (10-10-2014 02:15 PM)

Đề Thi 9 (10-10-2014 02:15 PM)

Đề Thi 8 (10-10-2014 02:14 PM)

Đề Thi 7 (10-10-2014 02:14 PM)